ALD Carmarket Dataskyddspolicy

 

ALD Automotive AB är en leverantör av mobilitetlösningar, inklusive operationell och finansiell fordonsleasing, hantering av fordonsparker och fordonsförsäljning. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter som användare av Aldcarmarket.com ("du"). Vi respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen ("GDPR"), andra tillämpliga lagar och förordningar inom området dataskydd, skydd av personuppgifter och denna policy.

 

1. Allmänna principer

ALD Automotive värnar om din integritet och tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. I detta dokument beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och redogör för dina rättigheter. Vänligen läs policyn noga så att processen blir så transparent och säker som möjligt.

Följande principer är centrala för hur vi behandlar dina personuppgifter:

 

 

 

 

2. Om ALD Automotive:

ALD Automotive AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter:

Adress: Eldarvägen 6, 187 75 Täby

E-post : aldcarmarket.se@aldautomotive.com

Du kan nå vårt dataskyddsombud via:

data_protection.sweden@aldautomotive.com

 

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som används;How we use your personal data and ::

BEHANDLING

RÄTTSLIG GRUND

BERÖRDA PERSONER (REGISTRERADE)

KATERGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Bedömning och identifiering av blivande kund och kund (kundkännedomsprocess)

Avtal

Legala företrädare

Efternamn, förnamn, befattning, e-postadress, telefon- och mobilnummer, identitetshandling, personnummer, hemadress, (registreringsbevis från Bolagsverket), bankkontouppgifter

Hantering av avtalsförhållandet med bilhandlare

Avtal

Legala företrädare

Efternamn, förnamn, befattning, e-postadress, telefon- och mobilnummer, identitetshandling, personnummer, hemadress, (registreringsbevis från Bolagsverket), bankkontouppgifter

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Rättslig förpliktelse

Legala företrädare, styrelsemedlemmar, verkliga huvudmän (UBO)

Efternamn, förnamn, befattning, e-postadress, telefon- och mobilnummer, identitetshandling, personnummer, hemadress, resultat av kontroll mot EU-sanktionslistor

Marknadsföringsaktiviteter, utskick av nyhetsbrev, enkäter och/eller kundnöjdhetsundersökningar.

Samtycke

Kontaktperson

Efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer

Upphämtning av sålda fordon

Legitimt intresse

Upphämtare enligt fullmakt

Förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer

 

4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

ALD Automotive lagrar dina personuppgifter, i en aktiv databas, bara så länge det är nödvändigt för respektive behandling och ändamål eller enligt vad som krävs enligt lag eller författning.

När lagringsperioden löper ut, kommer personuppgifterna antingen:

 

5. Vem delar ALD Automotive dina personuppgifter med?

Grundregeln är att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter till tredje part. Företagsinformation och personuppgifter kan dock komma att delas med samt andra företag inom koncernen för att effektivisera och förenkla kundkännedomsprocessen.

 

6. Överförande av personuppgifter utanför EES;

I stort sett, finns alla ALD Automotives databaser inom Europeiska unionen. ALD Automotive kan emellertid överföra dina personuppgifter från Europa till länder inom eller utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I länder som är utanför EES råder det kanske inte samma skyddsnivå som inom EES. I de fall vi väljer att överföra dina personuppgifter utanför EES kommer vi att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid behandlingen av dina personuppgifter. Därför kommer ALD att se till att tillämpa standardavtalsklausuler (SCC) vid överföring av dina personuppgifter till länder utanför Europa. Detta gäller vår IT-support i Indien (SGGSC).

 

7. Dina rättigheter

För att skydda den registrerade vid behandlingen av personuppgifter har du enligt GDPR vissa rättigheter. Dessa rättigheter är:

 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

BESKRIVNING AV RÄTTIGHETEN

ARTIKELNR.

Den registrerades rätt till tillgång

Du har rätt att begära att få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar samt i förkommande fall en kopia på dina registrerade personuppgifter.

Artikel 15

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar eller ändrar personuppgifter som är ofullständiga, inaktuella eller felaktiga.

Artikel 16

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära att få dina personuppgifter raderade i den mån det är lagligt möjligt.

Artikel 17

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter beroende på typ av behandling och legal grund.

Artikel 18

Rätt till dataportabilitet

Du kan också få en kopia på dina registrerade personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format så att du kan utnyttja din rätt till dataportabilitet.

Artikel 20

Rätten att göra invändningar

Du har rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter beroende på typ av behandling och legal grund.

Article 21

 

Vänligen notera att du, när som helst, har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

8. Säkerhet och arkivering

ALD Automotive skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som omfattar:

- Aktuella riktlinjer och arbetsinstruktioner samt regelbundna efterlevnadskontroller.

-Uppdelning av arbetsuppgifter och roller, på så sätt att våra anställda endast har tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för respektive arbetsuppgift och roll.

-Att ge våra anställda adekvat utbildning avseende regler och krav och risker med respektive behandling.

- En mängd IT-säkerhetsåtgärder såsom t ex säkra servrar, brandväggar och kryptering.

Det är bara de team och de anställda inom företaget eller koncernen som har behov av dina uppgifter som har åtkomst till dem. Vi säkerställer att det finns tillämpliga administrativa rutiner och riktlinjer och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att anställda, konsulter och leverantörer av tjänster behandlar dina uppgifter konfidentiellt.

 

9. Cookies och hemsida

ALD Automotive kan komma att samla in data via s.k. cookies i syfte att förbättra användandet av vår hemsida Aldcarmarket.com. Cookies används, tillsammans andra spårningsverktyg, främst för att spara dina preferenser och inställningar för att spara tid, för att möjliggöra inloggning, motverka bedrägerier och för att analysera hemsidan och tjänsterna prestanda samt för att sammanställa besöksstatistik.

Vi kan komma att samla in dina GPS-koordinater om du använder vår mobila app och om du samtyckt till det när så krävs. Vi kan att även undersöka hur ofta du använder vår app samt var du laddade ner den. För mer information om vår cookiepolicy kan du besöka följande länk: https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy.

 

10. Uppdateringar utav dataskyddspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i policyn som en följd av nya bestämmelser och riktlinjer, så gå gärna igenom den med jämna mellanrum. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för dig, kommer vi meddela dig genom att tillgängliggöra informationen på vår hemsida. Senaste uppdatering skedde den 8 september 2022.

 

11. How to contact us;

To exercise the rights set out in the article 10 at any time, please send us a letter or an email to the following address ALD Automotive AB, address : Eldarvägen 6, 187 75 Täby or contact your local ALD Data Protection Officer through data_protection.sweden@aldautomotive.com , and we will handle your request.

12. Hur du kontaktar oss;

Skulle du vilja utöva de rättigheterna som anges i punkt 7, ber vid dig att skickat ett brev eller ett e-postmeddelande till följande adress ALD Automotive AB, adress: Eldarvägen 6, 187 75 Täby eller kontakta ALD Automotives dataskyddsombud genom att skick ett e-postmeddelande till data_protection.sweden@aldautomotive.com, så kommer vi att behandla din begäran.