ALD Automotive a súkromie

 

ALD Automotive Slovakia s. r. o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 977 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101538/B („ALD Automotive“) je poskytovateľom služieb mobility vrátane operatívneho lízingu vozidiel, správy vozového parku a remarketingových aktivít. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy týkajúce sa osobných údajov používateľov našej stránky aldcarmarket.com („Vy“).

Rešpektujeme Vaše súkromie a preto Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov („GDPR“), ďalšími platnými zákonmi a nariadeniami v oblasti ochrany súkromia, ochrany osobných údajov a týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

 1. Všeobecné zásady

ALD Automotive chápe Vaše obavy týkajúce sa dôvernosti Vašich osobných údajov. Nižšie popisujeme, ako získavame a používame tieto informácie, a uvádzame Vaše práva. Pozorne si to prečítajte, aby bol proces čo najviac spravodlivý, transparentný a bezpečný.

Nasledujúce zásady sú kľúčové pre to, ako spracúvame Vaše osobné údaje:

 

 1. O nás

ALD Automotive Slovakia s. r. o. je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Naše kontaktné údaje:

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: infosk@aldautomotive.com

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailových adries:

Prevádzkovateľ osobných údajov: osobneudaje@aldautomotive.com

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: osobne_udaje@kb.sk

 

 1. Ako používame vaše osobné údaje a aké osobné údaje používame

 

SPRACÚVANIE

PRÁVNY ZÁKLAD

PRÍSLUŠNÉ DOTKNUTÉ OSOBY

ZHROMAŽDENÉ ÚDAJE

Posúdenie a identifikácia zákazníka za účelom uzavretia kúpnej zmluvy

Zmluva

Oprávnení zástupcovia

doklad totožnosti oprávneného zástupcu; výpis z obchodného registra

Manažment zmluvného vzťahu autobazári a obchodníci (B2B)

Zmluva

Oprávnení zástupcovia

Priezvisko; krstné meno; pozícia; emailová adresa; číslo telefónu a mobilného identifikačný dokument zamestnanca spoločnosti a/alebo identifikačný dokument zástupcu spoločnosti; Splnomocnenie s podpisom; dôkaz o obchodnej komore; dôkaz o daňovej identifikácii; Údaje o bankovom účte

Spravovanie zmluvného vzťahu - maloobchod (B2C a malý B2B)

Zmluva

Jednotlivci oprávnení zástupcovia malých spoločností

Jednotlivci: občiansky preukaz a doklad o adrese, vodičský preukaz a rodné číslo/daňové identifikačné číslo; emailová adresa; telefónne a mobilné číslo Spoločnosti: Výpis z obchodného registra

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Zákonná povinnosť

Oprávnení zástupcovia; Členovia spoločnosti; KÚV; individuálni zákazníci

Meno; Meno oprávnených zástupcov; doklad totožnosti; Výpis z obchodného registra • celé meno (mená a priezvisko);• pohlavie;• funkcia;• dátum narodenia;• úplná adresa bydliska;
Výsledky skríningu

SPRACÚVANIE

PRÁVNY ZÁKLAD

PRÍSLUŠNÉ DOTKNUTÉ OSOBY

ZHROMAŽDENÉ ÚDAJE

Marketingové alebo propagačné činnosti ; Odosielanie newsletterov, prieskumov alebo prieskumov spokojnosti

Súhlas

Zákazníci
Obchodníci

Názov; Krstné meno; Poštová adresa; Emailová adresa; Telefónne číslo

Služby vyzdvihnutia

Zmluva

Vodiči

meno vodiča; adresa a PSČ adresy vyzdvihnutia vodiča; telefónne číslo vodiča; e-mailová adresa vodiča

Odovzdanie Vozidla vodičom

Zmluva

Vodiči

meno vodiča; telefónne číslo vodiča; E-mailová adresa vodiča

Predaj prostredníctvom aukčnej platformy obchodníkom (t.j. právnickým osobám alebo spoločnostiam)

Súhlas

Fyzická osoba konajúca v mene svojej spoločnosti; (pseudo-) KÚV; Riaditeľ(ia) a prípadne zástupcovia protistrany

Celé meno (krstné mená a priezvisko); Pohlavie ; Súkromná adresa bydliska ; Dátum narodenia ; Identifikačné číslo ; Výsledky skríningu / Pre riaditeľov a zástupcov protistrany : Celé meno (krstné mená a priezvisko); Pohlavie ; Funkcia; Dátum narodenia ; Kompletná adresa bydliska

De-fleeting

Zákonná povinnosť

Vodiči

Vozidlo ; doklady vozidla

Nastavenie ceny

Oprávnený záujem

Kontaktná osoba v garáži

Meno; Služobné telefónne číslo; Služobná e-mailová adresa

Renovácia vozidla

Zmluva

Vodiči

vymazanie osobných údajov nachádzajúcich sa v aute

Maloobchod (B2C a malý B2B)

Zmluva

Jednotlivci, malé spoločnosti

Jednotlivci : občiansky preukaz a doklad o adrese, vodičský preukaz a daňové číslo/daňové identifikačné číslo Spoločnosti : Výpis z obchodného registra

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje uchováva ALD Automotive v rámci aktívnej databázy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaného cieľa v čase ich zhromažďovania.

Obdobie uchovávania je preto pôvodne stanovené ALD Automotive podľa prevádzkových potrieb potrebných na realizáciu každej jednotlivej nájomnej zmluvy a berúc do úvahy všetky odporúčania miestneho Úradu na ochranu údajov.

Z legislatívnych a regulačných textov však môžu vyplynúť určité dlhšie lehoty uchovávania. Niektoré zákony tiež vyžadujú, aby sa dokumenty/informácie obsahujúce osobné údaje uchovávali počas určitého obdobia na účely dokazovania alebo pred možným súdnym sporom až do premlčania predmetného úkonu. Napríklad v obchodných veciach pre dokumenty o zodpovednosti sú povinnosti v zásade predpísané desať rokov, ak nepodliehajú osobitným predpisom. ALD Automotive je preto povinná uchovávať niektoré osobné údaje nad rámec plnenia nájomných zmlúv, aj keď pre ne už nemá využitie, vo forme takzvaných medziarchívov.

Po uplynutí týchto období sú osobnými údajmi:

 

 1. S kým môže ALD Automotive zdieľať Vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti nezdieľame Vaše údaje s tretími stranami. V rámci plnenia kúpnej zmluvy však môžeme zdieľať informácie o spoločnosti a osobné údaje s pridruženými spoločnosťami ALD/skupinou SG, aby sme zefektívnili proces KYC.

ALD Automotive môže taktiež využívať sprostredkovateľov v rámci outsourcingu niektorých činností. V tomto prípade je však pomocou zmluvných a vhodných technických a organizačných opatrení zaistená rovnaká ochrana osobných údajov ako pri ich spracúvaní priamo zo strany ALD Automotive.

 

 1. Prenos osobných údajov mimo EHP

Vo všeobecnosti sa všetky databázy ALD Automotive nachádzajú v rámci Európskej únie. ALD Automotive však môže prenášať vaše osobné údaje z Európy do krajín v rámci alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Krajiny mimo EHP nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany, aká je dostupná v EHP. Ak prenášame vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Preto ALD Automotive pred prenosom Vašich osobných údajov mimo Európy zabezpečí implementáciu Štandardných zmluvných doložiek (SCC) obsahujúcimi doplňujúce opatrenia zabezpečujúce primerané záruky ochrany osobných údajov. Toto sa týka nášho tímu podpory so sídlom v Indii (SGGSC).

 

 1. Vaše práva

Na ochranu dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie osobných údajov týka, sú v GDPR zakotvené práva. Predmetné práva sú nasledovné:

Právo dotknutej osoby

Popis práva

Článok GDPR

Právo na prístup

Môžete získať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a kópiu týchto osobných údajov.

Článok 15

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požadovať, aby boli tieto osobné údaje zodpovedajúcim spôsobom upravené.

Článok 16

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

Článok 17

Právo na obmedzenie spracovania

Môžete požiadať o obmedzenie používania Vašich osobných údajov.

Článok 18

Právo na prenosnosť údajov

Ak je to právne uplatniteľné, máte právo na to, aby sa Vám osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vrátili v zrozumiteľnom formáte.

Článok 20

Právo namietať

Môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej špecifickej situácie.

Článok 21

 

 1. Bezpečnosť a ukladanie dát

ALD Automotive chráni Vaše údaje prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení, vrátane:

- Aktuálnych zásad a pracovných pokynov a pravidelného overovania ich dodržiavania;

- Oddelenia povinností a úloh tak, aby naši zamestnanci mali prístup k Vašim osobným údajom len vtedy, ak je to nevyhnutné pre ich funkciu a úlohu;

- Efektívneho školenia našich zamestnancov o pravidlách, otázkach a súvisiacich rizikách;

- Fyzického zabezpečenia priestorov, kde spracúvame Vaše osobné údaje (napr. kontrola prístupu a kamerové kamery);

- Množstva bezpečnostných IT opatrení (zabezpečené servery, firewally a šifrovanie).

 

Len tie tímy a zamestnanci, ktorí potrebujú poznať Vaše informácie v rámci našej spoločnosti, k nim majú prístup. ALD Automotive zaisťuje implementáciu práv a postupov spravovania v rámci našej spoločnosti a prijímame všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby zamestnanci, konzultanti a poskytovatelia služieb zachovali dôvernosť Vašich súborov.

 1. Zásady používania súborov cookies a webové stránky

ALD Automotive môže zhromažďovať údaje prostredníctvom súborov cookies na zlepšenie používateľského zážitku z prehliadania. Súbory cookies sa okrem iných sledovačov používajú na ukladanie preferencií a nastavení s cieľom šetriť čas, umožniť prihlásenie, bojovať proti podvodom, analyzovať výkonnosť webovej stránky a služieb poskytovaných prenajímateľom a zostavovať štatistiky návštev.

Ak používate našu mobilnú aplikáciu, môžeme zhromažďovať Vašu polohu GPS, ak je to potrebné, s Vaším súhlasom. Môžeme sa tiež pozrieť na to, ako často aplikáciu používate a kde ste si ju stiahli.

Pre viac podrobností si môžete prečítať naše Zásady používania cookies kliknutím na tento odkaz:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

 1. Aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne upravovať, aby boli v súlade s akýmikoľvek novými predpismi, preto ich pravidelne kontrolujte. Ak zmeníme tieto Zásady ochrany osobných údajov, upozorníme Vás na to prostredníctvom oznámenia na domovskej stránke našej webovej stránky. Toto oznámenie bolo naposledy zmenené dňa 15. apríla 2022.

 

 1. Ako nás kontaktovať

Ak chcete kedykoľvek uplatniť práva uvedené v článku 7., pošlite nám list alebo e-mail na nasledujúcu adresu ALD Automotive, adresa: ALD Automotive Slovakia s. r. o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: osobneudaje@aldautomotive.com alebo kontaktujte svoju miestnu zodpovednú osobu pre ochranu údajov ALD Automotive prostredníctvom osobne_udaje@kb.sk a my Vašu žiadosť spracujeme.