ALD Automotive και απόρρητο

 

Η ALD AUTOMOTIVE Α.Ε. είναι πάροχος υπηρεσιών κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων, της διαχείρισης στόλου οχημάτων και των δραστηριοτήτων επαναληπτικού μάρκετινγκ. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του aldcarmarket.com ("εσείς").

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στον τομέα του απορρήτου δεδομένων και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1. Γενικές αρχές

Η ALD Automotive κατανοεί τους προβληματισμούς σας σχετικά με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας στοιχείων. Παρακάτω περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε και χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία, ενώ περιγράφουμε και τα δικαιώματά σας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο, ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη, διαφανής και ασφαλής.

Οι ακόλουθες αρχές είναι καίριας σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία:

 

 

 

2. Σχετικά με την εταιρεία

Η εταιρεία ALD AUTOMOTIVE Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αγίου Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, 175 44. Άλιμος, Ελλάδα  

 

E-mail : carmarket.greece@aldautomotive.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας στη διεύθυνση: gdpr.gr@aldautomotive.com

 

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Αξιολόγηση και ταυτοποίηση του πελάτη για τη σύναψη σύμβασης πώλησης

Σύμβαση

Νόμιμοι εκπρόσωποι

ΑΔΤ νόμιμου εκπροσώπου, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Διαχείριση της συμβατικής σχέσης με επίσημους αντιπροσώπους και εμπόρους αυτοκινήτων (B2B)

Σύμβαση

Νόμιμοι εκπρόσωποι

Ονοματεπώνυμο, θέση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και κινητού
 τηλεφώνου, ΑΔΤ νόμιμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένο πληρεξούσιο, απόδειξη εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, αποδεικτικό ΑΦΜ, Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Διαχείριση της συμβατικής σχέσης με πελάτες λιανικής (B2C και Small B2B)

Σύμβαση

Φυσικά πρόσωπα,
νόμιμοι εκπρόσωποι μικρών εταιρειών

Φυσικά πρόσωπα: ΑΔΤ και έγγραφο βεβαίωσης διεύθυνσης, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου
Εταιρείες: Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

Νομική υποχρέωση

Νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη εταιρειών, πραγματικοί δικαιούχοι, μεμονωμένοι πελάτες

Ονοματεπώνυμο νόμιμων εκπροσώπων, ΑΔΤ, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
• Ονοματεπώνυμο,
• Φύλο,
• Τίτλος θέσης,
• Ημερομηνία γέννησης,
• Πλήρης διεύθυνση κατοικίας,
Αποτελέσματα ελέγχου

Δραστηριότητες μάρκετινγκ ή προώθησης. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ερευνών ή δημοσκοπήσεων ικανοποίησης

Συγκατάθεση

Πελάτες
Έμποροι
 

Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου

 

 

 

 

Παράδοση οχήματος σε οδηγό

Σύμβαση

Οδηγοί

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οδηγού

Πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας πλειστηριασμών σε εμπόρους (δηλαδή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες)

Συγκατάθεση

Φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησής του, (οιονεί) πραγματικός δικαιούχος ή πραγματικοί δικαιούχοι,  Σύμβουλος(-οι) και, κατά περίπτωση, Εκπρόσωποι αντισυμβαλλομένων

Ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, αποτελέσματα ελέγχου/ Για Συμβούλους και εκπροσώπους αντισυμβαλλομένων: Ονοματεπώνυμο, φύλο, τίτλος θέσης, ημερομηνία γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας

Διαδικασία απομάκρυνσης οχήματος από στόλο

Νομική υποχρέωση

Οδηγοί

Όχημα, έγγραφα οχήματος

Καθορισμός τιμής

Έννομο Συμφέρον

Άτομο επικοινωνίας σε συνεργείο

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας

Αποκατάσταση οχήματος

Σύμβαση

Οδηγοί

Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από το αυτοκίνητο

Λιανική (B2C και Small B2B)

Σύμβαση

Φυσικά πρόσωπα, μικρές εταιρείες

Φυσικά πρόσωπα: ΑΔΤ και έγγραφο βεβαίωσης διεύθυνσης, άδεια οδήγησης και ΑΦΜ
Εταιρείες : Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 

 

4. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ALD AUTOMOTIVE διατηρεί ενεργά τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου, κατά τη στιγμή της συλλογής τους, στόχου.

Ως εκ τούτου, η περίοδος διατήρησης καθορίζεται αρχικά από την ALD AUTOMOTIVE σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες για την εκτέλεση κάθε μεμονωμένης  σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συστάσεις της τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων.

Ωστόσο, ενδέχεται να προβλέπονται μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης σε τυχόν νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα. Ορισμένοι νόμοι απαιτούν επίσης τη διατήρηση εγγράφων/πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για αποδεικτικούς σκοπούς ή εν αναμονή πιθανής δικαστικής διαμάχης ή μέχρι να επέλθει παραγραφή. Σε εμπορικά θέματα, για παράδειγμα, για τα έγγραφα λογοδοσίας η υποχρέωση παραγράφεται κατ’ αρχήν μετά από πέντε έτη, αν δεν υπόκειται σε ειδική παραγραφή.  Ως εκ τούτου, η ALD υποχρεούται να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα πέραν της ολοκλήρωσης της πώλησης ενός οχήματος, ακόμη και αν δεν τα χρησιμοποιεί πλέον, με τη μορφή των λεγόμενων ενδιάμεσων αρχείων. Επίσης, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διατηρούνται για έως έξι (6) έτη. 

Στο τέλος των περιόδων αυτών, τα προσωπικά δεδομένα:

 

5. Σε ποιον μπορεί η ALD AUTOMOTIVE να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατ’ αρχήν, δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε εταιρικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα στις θυγατρικές της ALD/ του Ομίλου SG, προκειμένου να εξορθολογίσουμε τη διαδικασία KYC.

 

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Σε γενικές γραμμές, όλες οι βάσεις δεδομένων της ALD βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η ALD ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας από την Ευρώπη σε χώρες εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε την ύπαρξη επαρκούς  επιπέδου προστασίας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, η ALD, πριν από τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρώπης, θα φροντίσει για την εφαρμογή  τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (SCC). Αυτό αφορά την ομάδα υποστήριξής μας στην Ινδία (SGGSC).

 

7. Τα δικαιώματά σας

Για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία αφορά η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, στον ΓΚΠΔ προβλέπονται σχετικά δικαιώματα. Τα εν λόγω δικαιώματα έχουν ως εξής:

Δικαίωμα Υποκειμένου Δεδομένων

Περιγραφή δικαιώματος

Άρθρο ΓΚΠΔ

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 15

Δικαίωμα διόρθωσης

Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να απαιτήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα.

Άρθρο 16

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Μπορείτε να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Άρθρο 17

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Άρθρο 18

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Όπου ισχύει νομικά, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας επιστραφούν σε κατανοητή μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

Άρθρο 20

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Άρθρο 21

 

8. Ασφάλεια και αποθήκευση δεδομένων

Η ALD AUTOMOTIVE προστατεύει τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, όπως:

- Επικαιροποιημένες πολιτικές και οδηγίες εργασίας με τακτική επαλήθευση συμμόρφωσης.

- Διαχωρισμός καθηκόντων και ρόλων, έτσι ώστε οι υπάλληλοί μας να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εάν είναι απαραίτητο για τη θέση και τον ρόλο τους.

- Αποτελεσματική εκπαίδευση των εργαζομένων μας σχετικά με τους κανόνες, τα ζητήματα και τους κινδύνους που ενέχονται.

- Φυσική ασφάλεια των χώρων όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. έλεγχος πρόσβασης και κάμερες παρακολούθησης).

- Πολυάριθμα μέτρα ασφάλειας πληροφορικής (ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση).

 

Μόνο οι ομάδες και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας που πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η ALD AUTOMOTIVE μεριμνά για την εφαρμογή δικαιωμάτων πρόσβασης και πολιτικών και λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι και οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τα αρχεία σας εμπιστευτικά.

 

9. Πολιτική για cookies και ιστότοποι

Η ALD AUTOMOTIVE δύναται να συλλέγει δεδομένα μέσω cookies με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων εργαλείων ιχνηλάτησης, για την αποθήκευση προτιμήσεων και ρυθμίσεων με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου, τη σύνδεση, την καταπολέμηση της απάτης, την ανάλυση της απόδοσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ενοικιαστή και την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά, ενδέχεται να συλλέξουμε την τοποθεσία σας μέσω του GPS, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας όταν απαιτείται. Μπορούμε επίσης να δούμε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και πού την κατεβάζετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική μας για τα Cookies, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

10. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν νέους κανονισμούς. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να την διαβάζετε τακτικά. Εάν αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποίησης στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας. Η πλέον πρόσφατη τροποποίηση της παρούσας Ειδοποίησης έγινε στις 15 Απριλίου 2022.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για να ασκήσετε, ανά πάσα στιγμή, τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 10, μπορείτε να μας αποστείλετε μια επιστολή ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: carmarket.greece@aldautomotive.com ή να επικοινωνήστε με τον τοπικό Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ALD στη διεύθυνση gdpr.gr@aldautomotive.com, και θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας.