ALD Automotive a ochrana osobních údajů

 

ALD Automotive s.r.o., se sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 61063916, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43360, je poskytovatelem služeb v oblasti mobility, včetně operativního leasingu vozidel, správy vozového parku a prodeje ojetých vozů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují náš postup při zpracování osobních údajů uživatelů našich webových stránek aldcarmarket.com (dále jen „Vy“).

Respektujeme Vaše soukromí a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), dalšími platnými zákony a právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů a v souladu s těmito zásadami o ochraně osobních údajů.

1. Obecné zásady

ALD Automotive s.r.o.  si uvědomuje, že Vám záleží na zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů. Proto v následujícím textu popisujeme, jak tyto údaje získáváme a používáme, a uvádíme Vaše související práva. Pozorně si tyto zásady přečtěte, aby byl celý proces spravedlivý, transparentní a bezpečný.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito hlavními zásadami:

 

 

 

2. Informace o naší společnosti

ALD Automotive s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou:

ALD Automotive s.r.o.

U Stavoservisu 527/1, Praha 10

PSČ 108 00

Česká republika

E-mail : osobniudaje@aldautomotive.com

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: osobni_udaje@kb.cz

 

3. Které osobní údaje používáme a jak

ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

DOTČENÉ SUBJEKTY ÚDAJŮ

SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Hodnocení a identifikace zákazníka při uzavírání kupní smlouvy

Smlouva

Oprávnění zástupci

Doklad

 totožnosti oprávněného zástupce;

 výpis z obchodního rejstříku (KBIS)

Řízení smluvního vztahu s autoprodejci a obchodníky (B2B)

Smlouva

Oprávnění zástupci

Příjmení; jméno; funkce; e-mailová adresa; telefonní a mobilní číslo;
zaměstnanecká identifikační karta zástupce společnosti anebo doklad totožnosti zástupce společnosti; plná moc s podpisem; výpis z obchodního rejstříku; doklad o daňové identifikaci (DIČ); bankovní údaje

Řízení smluvního vztahu s retailovými zákazníky (B2C a malé B2B)

Smlouva

Fyzické osoby

Oprávnění zástupci

 malých podniků

Fyzické osoby: doklad totožnosti a bydliště, řidičský průkaz a číslo sociálního pojištění/DIČ; e-mailová adresa; telefonní a mobilní číslo


Podniky:

 výpis

z obchodního rejstříku (KBIS)

Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

Právní povinnost

Oprávnění

zástupci;

společníci

společnosti;

konečný

skutečný

majitel;

jednotliví zákazníci

Jméno; jméno oprávněných zástupců; doklad totožnosti; výpis z obchodního rejstříku (KBIS)
• jméno a příjmení;
• pohlaví;
• název funkce;
• datum narození;
• úplná adresa bydliště;
Výsledky screeningu

ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD

DOTČENÉ SUBJEKTY ÚDAJŮ

SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Marketingová a propagační činnost; rozesílání informačních zpravodajů (newsletterů), průzkumu nebo průzkumy spokojenosti

Souhlas

Zákazníci
Obchodníci

Příjmení; jméno; poštovní adresa; e-mailová adresa; telefonní číslo

Pick-up servis

Smlouva

Řidiči

Jméno řidiče; adresa a PSČ adresy řidiče pro vyzvednutí; telefonní číslo řidiče; e-mailová adresa řidiče

Předání vozidla řidičem

Smlouva

Řidiči

Jméno řidiče; telefonní číslo řidiče; e-mailová adresa řidiče

Prodej obchodníkům (tj. právnickým osobám nebo podnikům) prostřednictvím dražební platformy

Souhlas

Fyzická osoba zastupující podnik; (údajný) konečný skutečný majitel; jednatelé, popř. zástupci protistrany

Jméno a příjmení; pohlaví; soukromá adresa bydliště; datum narození; identifikační číslo; výsledky screeningu

Jednatelé a zástupci protistrany: jméno a příjmení; pohlaví; název funkce; datum narození; úplná adresa bydliště

Příprava na prodej ojetého vozu (defleeting)

Právní povinnost

Řidiči

Vozidlo; doklady k vozidlu

Stanovení ceny

Oprávněný zájem

Kontaktní osoba v servisu

Jméno; pracovní telefonní číslo; pracovní e-mailová adresa

Renovace vozu

Smlouva

Řidiči

Vymazání osobních údajů obsažených ve vozidle

Maloobchodní prodej (B2C a malé B2B)

Smlouva

Fyzické osoby, malé podniky

Fyzické osoby: doklad totožnosti a bydliště, řidičský průkaz a daňové číslo/daňové identifikační číslo

Podniky: výpis z obchodního rejstříku (KBIS)

 

 

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

ALD Automotive s.r.o. uchovává osobní údaje v aktivní databázi po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro nějž byly shromážděny.

Doba uchování je tudíž společností ALD Automotive s.r.o.  prvotně stanovena podle provozních potřeb, jak je nezbytné pro výkon jednotlivých leasingových smluv, a s přihlédnutím k doporučení, která vydal Úřad na ochranu osobních údajů.

Z právních a regulačních předpisů však může vyplynout delší doba uchování poskytnutých osobních údajů. Některé právní předpisy rovněž vyžadují, aby dokumenty a informace obsahující osobní údaje byly uchovány po určitou dobu pro účely evidence nebo jako důkaz v případě možného soudního sporu až do promlčení příslušného úkonu. V obchodních záležitostech je například pro účetní doklady stanovena povinnost v zásadě údaje uchovávat po dobu 5 resp. až 10 let, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy. Společnost ALD má tudíž povinnost některé osobní údaje uchovat i po ukončení leasingové smlouvy, přestože takové údaje již nepotřebuje, a proto je uchovává ve formě tzv. meziarchivů.

Po uplynutí příslušné doby uchování jsou osobní údaje:

 

5. S kým může ALD Automotive s.r.o. sdílet vaše osobní údaje

Vaše údaje v zásadě nepředáváme třetím stranám. Avšak při uzavírání kupní smlouvy můžeme ve snaze zefektivnit proces ověřování totožnosti a kontroly klientů (v souladu s principy KYC) sdílet firemní informace a osobní údaje s propojenými osobami společnosti ALD Automotive s.r.o., resp. se skupinou SG Group, zejména tak, aby byl zefektivněn proces KYC.

ALD Automotive s.r.o. může také využívat služby outsourcingu některých činností. V takovém případě, je prostřednictvím nastavením smluvních vztahů a vhodných technických a organizačních opatřeních zajištěna stejná ochrana osobních údajů, jako v případě zpracování přímo ALD Automotive s.r.o.

 

6. Předávání osobních údajů mimo EHP

Veškeré databáze společnosti ALD Automotive s.r.o. se v zásadě nacházejí v Evropské unii. Společnost ALD Automotive s.r.o. však může Vaše osobní údaje předat z Evropské unie do zemí v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo něj. Země mimo EHP neposkytují stejnou úroveň ochrany jako v EHP. Při případném předání Vašich osobních údajů mimo EHP tedy zajistíme, aby při zpracování Vašich osobních údajů byla poskytována odpovídající úroveň ochrany. Společnost ALD Automotive s.r.o. tudíž před předáním Vašich osobních údajů mimo Evropu zajistí uzavření a provádění standardních smluvních doložek (SCC) obsahující doplňující opatření zabezpečující přiměřené záruky ochrany osobních údajů. Uvedené se vztahuje na náš tým podpory v Indii (SGGSC).

 

7. Vaše práva

Ve snaze ochránit subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, Nařízení GDPR stanovuje určitá práva. Jedná se o následující práva:

Právo subjektu údajů

Popis práva

Článek GDPR

Právo na přístup

Můžete získat informace o zpracování Vašich osobních údajů a kopii těchto osobních údajů.

Článek 15

Právo na opravu

Považujete-li své osobní údaje za nesprávné nebo neúplné, můžete požadovat jejich příslušnou opravu.

Článek 16

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V rozsahu povoleném zákonem můžete požadovat vymazání svých osobních údajů.

Článek 17

Právo na omezení zpracování

Můžete požadovat omezení používání Vašich osobních údajů.

Článek 18

Právo na přenositelnost údajů

V případech stanovených právními předpisy máte právo na to, aby Vám byly osobní údaje, které jste nám poskytli, v čitelném formátu vráceny.

Článek 20

Právo vznést námitku

Můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Článek 21

 

 

 

 

8. Zabezpečení a uložení údajů

ALD Automotive s.r.o.  chrání Vaše údaje prováděním technických a organizačních bezpečnostních opatření, jako jsou:

- aktuální interní předpisy a pracovní pokyny a pravidelná kontrola jejich dodržování;

- oddělení povinností a funkcí, aby naši zaměstnanci měli k Vašim osobním údajům přístup pouze v případě, že je to nezbytné k výkonu jejich funkce a role;

- účinné školení našich zaměstnanců, pokud jde o příslušná pravidla, problémy a související rizika;

- fyzická ostraha a zabezpečení místa, kde Vaše osobní údaje zpracováváme (např. řízení přístupu a bezpečnostní kamery);

- četná opatření k zajištění bezpečnosti IT (zabezpečené servery, firewally a šifrování).

 

K Vašim osobním údajům mají v naší společnosti přístup pouze týmy a zaměstnanci, kteří tyto informace z pracovních důvodů potřebují. Společnost ALD Automotive s.r.o.  ve firmě zajišťuje provádění příslušných práv a postupů souvisejících se správou dat a přijímá veškerá opatření k zajištění důvěrnosti a utajení Vašich záznamů zaměstnanci, poradci a poskytovateli služeb.

 

9. Zásady používání cookies a webových stránek

Společnost ALD Automotive s.r.o.  může prostřednictvím souborů cookies shromažďovat údaje, které pomáhají zlepšit zážitek uživatele při procházení webových stránek. Cookies jsou spolu s dalšími nástroji pro sledování používány k uložení preferencí a nastavení, šetří čas uživatelů, umožňují přihlášení, pomáhají v boji proti podvodům, analyzují výkon webových stránek a služeb poskytovatele a poskytují statistické údaje o návštěvnosti.

Pokud používáte naši mobilní aplikaci, můžeme s Vaším případným souhlasem shromažďovat údaje o Vaší poloze pomocí GPS. Můžeme rovněž zjišťovat, jak často aplikaci používáte a kde jste si aplikaci stáhli.

Bližší informace najdete v našich zásadách používání cookies dostupných na této adrese:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

10. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme pravidelně měnit, aby byly v souladu s platnými právními předpisy, proto Vám doporučujeme, abyste se k tomuto dokumentu pravidelně vraceli a seznámili se s jeho případnými změnami. O změně zásad ochrany osobních údajů Vás budeme informovat oznámením na naší domovské stránce. Poslední změna byla provedena 15. dubna 2022.

11. Jak nás můžete kontaktovat

Chcete-li kdykoli využít práv uvedených v článku 10, zašlete nám dopis nebo e-mailovou zprávu na adresu společnosti ALD Automotive s.r.o. : U Stavoservisu 527/1, 108 00, Praha 10, Česká republika nebo na emailovou adresu: osobniudaje@aldautomotive.com  nebo kontaktujte místního pověřence ALD pro ochranu osobních údajů na emailové adrese: osobni_udaje@kb.cz a my Váš požadavek vyřídíme.