АЛД Аутомотив и поверителността

 

„АЛД Аутомотив“ ЕООД е доставчик на услуги за мобилност, включително оперативен лизинг на автомобили, управление на автопаркове и дейности по ремаркетинг. В тази политика за поверителност на личните данни се съдържат обяснения за нашите практики във връзка с личните данни на потребителите на нашия уебсайт aldcarmarket.com („Вие“).

Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и затова ги обработваме в съответствие с Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“), както и други приложими закони и разпоредби в областта на поверителността на данните, защитата на личните данни и настоящата политика за поверителност.

1. Общи принципи

АЛД Аутомотив ЕООД разбира Вашите съображения по отношение на поверителността на личната Ви информация. По-долу описваме как получаваме и използваме тази информация и описваме Вашите права. Моля, прочетете внимателно този документ, за да бъде процесът възможно най-справедлив, прозрачен и сигурен.

Следните принципи са в основата на начина, по който обработваме Вашата лична информация:

 

2. За нас

„АЛД Аутомотив“ ЕООД е администратор на Вашите лични данни.

Нашите данни за контакт:

София, Бизнес Парк София, сграда 11 B, ет. 4

София 1766

Имейл: remarketing.bg@aldautomotive.com

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по следния начин: gdpr.bg@aldautomotive.com (локален имейл адрес на ДЛЗЛД)

 

3. По какъв начин използваме Вашите лични данни и кои лични данни се използват

ОБРАБОТКА

ПРАВНА БАЗА

ЗАСЕГНАТИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

СЪБИРАНИ ДАННИ

Оценка и идентифициране на клиента с цел сключване на договор за продажба

Договор

Законен представител

Документ за самоличност на законния представител; удостоверение за извлечение от Търговския регистър (KBIS)

Управление на договорните отношения с дилъри и търговци на леки автомобили (B2B)

Договор

Законен представител

Фамилия; име; длъжност; имейл адрес; телефонен и мобилен номер
лична карта на служител представляващ дружеството и/или идентификационен номер на представляващо дружество; Пълномощно с подпис; доказателство от Търговската камара; доказателство за данъчна идентификация; данни за банкова сметка

Управление на договорните отношения с ритейл търговци (B2B)

Договор

Физически лица
законови представители на малки дружества

Физически лица: Доказателство за адрес и лична карта и номер от системата за социално осигуряване/данъчен идентификационен номер; имейл адрес; телефон и мобилен телефон


Юридически лица: удостоверение за извлечение от Търговския регистър (KBIS)

Декларация по ЗМИП и финансирането на тероризъм 

Законово задължение

Законни представители; съдружници в дружеството; удостоверение за краен собственик; клиенти физически лица

Име; собствено име на законни представители; документ за самоличност; удостоверение за извлечение от Търговския регистър (KBIS)
• пълно име (собствени имена и фамилно име);
• пол;
• наименование на функция;
• дата на раждане;
• пълен адрес на местоживеене;
Резултати от скрининг

ОБРАБОТКА

ПРАВНА БАЗА

ЗАСЕГНАТИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

СЪБИРАНИ ДАННИ

Маркетинг или промоционални дейности; Изпращане на бюлетини, анкети или проучвания за удовлетвореност

Съгласие

Клиенти
Търговци

Име; собствено име; пощенски адрес; имейл адрес; телефонен номер

Услуги за вземане на пратки

Договор

Водачи

Име на водача; адрес и пощенски код на адреса за вземане на пратка за водача; телефонен номер на водача; имейл адрес на водача

Предаване на МПС от водача

Договор

Водачи

Име на водача; телефонен номер на водача; имейл адрес на водача

Продажби чрез тръжната платформа на търговците (напр. Юридически лица или дружества)

Съгласие

Физическо лице, действащо от името на юридическо лице ; (псевдо-) краен собственик(ци) ; Директор(и), а в случай, че е приложимо, представители на контрагента

Пълно име (собствени имена и фамилно име); пол; адрес на местоживеене; дата на раждане; идентификационен номер; резултати от скрининг / за директор(и) и представители на контрагент: Пълно име (собствено име и презиме); пол; наименование на функция; дата на раждане; пълен адрес за местоживеене

Освобождаване на автопарк

Законово задължение

Водачи

МПС; документи на МПС

Определяне на цена

Легитимен интерес

лице за контакт в гараж

Име; Служебен телефонен номер; Служебен имейл адрес

Преоборудване на МПС

Договор

водачи

заличаване на съдържащи се в МПС лични данни

Ритейл (B2B)

Договор

физически лица, малки предприятия

Физически лица: лична карта и доказателство за адрес, както и данъчен номер/данъчен идентификационен номер Дружества: удостоверение за извлечение от Търговския регистър (KBIS)

 

4. Колко дълго съхраняваме Вашата лична информация

Личните данни се съхраняват от „АЛД Аутомотив“ ЕООД в активна база данни за периода от време, необходим за постигане на целта, за която те са получени в момента на получаването им.

Съответно периодът за съхранение се определя първоначално от „АЛД Аутомотив“ ЕООД съгласно оперативните нужди, необходими за изпълнението на всеки индивидуален договор за наем и като се вземат предвид всички препоръки от страна на местните орган за защита на данните.

Някои по-дълги периоди на съхранение, обаче, може да произтичат от законодателни и регулаторни текстове. Според някои закони се изисква документи/информация, съдържащи лични данни, да бъдат съхранявани за определен период от време, за да послужат за доказателствени цели или при евентуален съдебен спор, докато въпросното действие не бъде погасено по давност. Например по търговски дела за отчетни документи, задълженията по принцип се погасяват с петгодишен срок на давност, в случай че не са предмет на специални предписания.  Съответно АЛД се задължава да  съхранява определени лични данни и след изпълнението на договорите за лизинг, въпреки че вече не ги използва, под формата на т.нар. „междинни архиви“.

При изтичането на тези периоди, личните данни биват:

 

5. С кого АЛД има право да споделя Вашите лични данни

Принципно ние не споделяме Вашите данни с трети лица. Като част от изпълнение на настоящия договор за продажба, обаче, ние имаме право да споделим информация относно дружества и лични данни със свързаните с АЛД дружества / Дружествена група Сосиете Женерал, за да се оптимизира процеса „опознай своя клиент“.

 

6. Износ на лични данни извън ЕИП

Като цяло всички бази данни на АЛД се намират на територията на Европейския съюз. АЛД, обаче, има право да пренесе Вашите лични данни от Европа до държави в или извън границите на Европейското икономическо пространство. Държавите извън ЕИП е възможно да не предоставят същото равнище на защита, което съществува в рамките на ЕИП. В случай че прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, ще се уверим, че са налице подходящи равнища на защита във връзка с обработката на Вашите лични данни. Следователно, преди да пренесе Вашите лични данни извън Европа, АЛД ще се увери, че прилага  стандартни договорни клаузи (SCC). Това се отнася за нашия екип за поддръжка, базиран в Индия (Глобален център за решения на Сосиете Женерал).

 

7. Вашите права

С цел защита на субектите на данни, засегнати от обработката на лични данни, в ОРЗД са въведени следните права:

 

Право на субекта на лични данни

Описание на правото

Член от ОРЗД

Право на достъп

Можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от тези лични данни.

Член 15

Право на коригиране

Когато смятате, че личните Ви данни са неточни или непълни, можете да поискате тези лични данни да бъдат съответно променени.

Член 16

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Можете да поискате изтриване на личните си данни, доколкото това е позволено от закона.

Член 17

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на използването на Вашата лична информация

Член 18

Право на преносимост на данните

Когато е приложимо по закон, имате право да поискате личните данни, които сте ни предоставили, да Ви бъдат върнати в разбираем формат.

Член 20

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация.

Член 21

 

8. Сигурност и съхранение на лични данни

„АЛД Аутомотив“ ЕООД защитава Вашите данни чрез технически и организационни мерки за сигурност, включително:

- Актуализирани политики и работни инструкции и редовна проверка на спазването им;

- Разделяне на задълженията и ролите, така че нашите служители да имат достъп до вашите лични данни само ако това е необходимо за тяхната функция и роля;

- Ефективно обучение на нашите служители относно правилата, проблемите и рисковете;

- Физическа сигурност на помещенията, в които обработваме Вашите лични данни (напр. контрол на достъпа и камери за видеонаблюдение);

- Многобройни мерки за ИТ сигурност (защитени сървъри, защитни стени и криптиране).

 

Достъп до Вашата информация имат само онези екипи и служители в нашата компания, които трябва да я знаят. „АЛД Аутомотив“ ЕООД се грижи за прилагането на правата и политиките за администриране в нашата компания и предприема всички мерки, за да гарантира, че служителите, консултантите и доставчиците на услуги пазят поверителността на вашите файлове.

 

9. Политика за бисквитки и уебсайтове

„АЛД Аутомотив“ ЕООД има правото да събира данни чрез бисквитки, така че да подобрява браузинг преживяването на потребителя. Бисквитките се използват, наред с други проследяващи елементи, за съхраняване на предпочитания и настройки с цел пестене на време, осигуряване на възможност за влизане, борба с измамите, анализиране на работата на уебсайта и услугите, предоставяни от наемателя, както и съставяне на статистики за посещенията.

Ако използвате нашето мобилно приложение, възможно е да събираме GPS данни с Вашето местоположение, с Вашето съгласие, когато е необходимо. Можем също така да разгледаме колко често използвате приложението и откъде сте го изтеглили.

За повече подробности, можете да се консултирате с нашата политика за бисквитки, като последвате следния линк:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

10. Актуализация на тази политика за поверителност

Ние имаме правото периодично да модифицираме тази политика за поверителност, така че тя да бъде в съответствие с всички нови разпоредби, затова Ви молим редовно да се запознавате с промените в нея. Ако променим тази политика за поверителност, ще Ви уведомим чрез известие на началната страница на нашия уебсайт. Последната актуализация на това известие е от дата 15 април, 2022 г.

11. Как да се свържете с нас

За да упражните по всяко време правата, посочени в член 10, моля, изпратете ни писмо или имейл на следния адрес на „АЛД Аутомотив“ ЕООД: София, Бизнес парк София, сграда 11 B, ет. 4, или се свържете с Вашето местно длъжностно лице за защита на личните данни на адрес gdpr.bg@aldautomotive.com и ние ще обработим Вашето заявление.